วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมามหรสพดนตรีโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมามหรสพดนตรีและการแสดงพร้อมติดตั้งเวทีโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อนมดีน่างาดำเพื่อใช้ในโครงการโภชนาการสูงวัยห่างไกลกระดูกพรุน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อท.ถ. 4-023 หมู่ที่ 6 ถึง 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ. 4-023 สายทางซุ้มทางออกวัดจันทราราม หมู่ที่ 6 ถึงอู่นายจำรูญ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านช้าง ตำบลโคกพุทรา กว้าง 5 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,475 เมตร เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
7  มี.ค. 2567
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีพ่นสำหรับกำจัดยุลายตัวแก่เพื่อใช้ในโครงการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาในตำบลโคกพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง