เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลโคกพุทรา

             ตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีโขลงช้างจำนวนหนึ่งเดินผ่านมาที่หมู่บ้านนี้ เดิมเรียก “บ้านพุดซา”แล้วมีกลุ่มชาวบ้านได้ออกมา คล้องช้างโขลงดังกล่าว แต่ช้างที่คล้องได้นั้น ไม่สามารถนำกลับไปที่หมู่บ้านได้ทั้งหมด ทำให้มีช้างเชือกหนึ่งล้มป่วย และตายลงในที่สุด ชาวบ้านจึงนำช้างเชือกนั้นมายังที่เนินดิน เวลาต่อมาที่เนินดินได้เกิดมีต้นพุดซา 1 ต้น ชาวบ้านจึงได้เรียกเนินดังกล่าวว่า “โคกพุดซา” แล้วได้เปลี่ยนเป็น “โคกพุทรา”