เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายสุวิน  ทองมั่น
นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
โทร 081-8530902


นางบังอร  บำรุงผล
นายณรงค์  เดชศร
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
โทร 080-1096611
โทร 087-3304124

นายสำรวม  คงพรามหม์
นางสุจินดา  จันทร์วัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
โทร 080-1096611 โทร 089-8838145