เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นายรังสรรค์  ศรีเพ็ชร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 082-9141963


น.ส.วันเพ็ญ  ประสาทศิลป์
นายกฤษณะ  ทองคำพูล
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
โทร 089-6438204
โทร 08 3484 5933
โทร

นางสาววนาลี  บำรุงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 โทร 08 3696 8352