เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

กองคลัง


นางวีระนุช  ชูเชิด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 08 7166 6427
นางสาวพัชนุช  ขำวิไล
นางสาวสรญา  พุ่มพวง
นางสาวเนตรนภา  สวยสม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร 08 5371 6565
โทร 08 7416 3944 โทร 08 3907 2823 นางสาวสุธีมนต์  ไกรเมฆ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

โทร 06 4276 2687