เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายนภดล  สถาวร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 08 7094 3908

-ว่าง-
นายมนตรี  หอมจันทร์
-ว่าง-
วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างปะปา (ปง.ชง.)

โทร 08 8716 1549
นายวรวิทย์  อยู่เจียม
นายสาธิต  รายพากษ์
นายพิชิต  พึ่งแสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงาน
โทร 08 2237 2370
โทร 09 3320 6225 โทร 09 8442 9745