เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลโคกพุทรา ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นเทศบาลตำบลโคกพุทรา ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ 7,707 ไร่ หรือประมาณ 12.33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทิศเหนือของอำเภอโพธิ์ทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประมาณ 3 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงหมายเลข 3064 (สายแสวงหา - อ่างทอง) และห่างจากจังหวัดอ่างทอง 12 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจำลอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ  หมู่ที่ 1,6 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
        หมู่ที่ 6 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

แผนที่ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของตำบลโคกพุทรา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 (คลองสาหร่าย) ไหลผ่าน จำนวน 1 สาย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เขตเทศบาลตำบลโคกพุทรา มีลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมี 3 ฤดู คือฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนประมาณสามเดือน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 31.93 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.10 องศาเซลเซียสฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนสิบปีย้อนหลังโดยเฉลี่ย 1,083.94 มิลลิเมตรต่อปี ฝนจะตกมากและซุกที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม
ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสีเดือนเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ระยะนี้มีฝนบ้างเป็นครั้งคราวไม่มากนัก และจะมีลมพัดจากเหนือมาใต้สลับกันเป็นระยะ อากาศหนาวเย็นแต่อุณหภูมิไม่ต่ำมากนัก
1.4 ลักษณะของดิน
เขตเทศบาลตำบลโคกพุทรา เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกในด้านการเกษตร เช่น ข้าว ฯลฯ
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. หนองน้ำธรรมชาติและอื่น ๆ จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 6 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
พื้นที่ตำบลโคกพุทราส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร พืชสวน และไม้ประดับทางเศรษฐกิจ และในส่วนของพื้นที่ป่าไม้จะกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนและศาสนสถาน