เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายโชติ  สุวานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร 08 1245 9255

นายรังสรรค์  ศรีเพ็ชร นางวีระนุช  ชูเชิด
นายนภดล  สถาวร
นายโชติ  สุวานิช
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
โทร 082-9141963 โทร 08 7166 6427
โทร 08 7094 3908
 โทร 08 1245 9255


นางชญาดา  ฤกษ์สุนทร
นางชญาดา  ฤกษ์สุนทร นางสาวอรุชา  อธิศาธนินท์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 08 1943 7332
โทร 08 1943 7332
โทร 08 0599 2453