เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางชญาดา  ฤกษ์สุนทร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร 08 1943 7332

- ว่าง -
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
โทร.
โทร
นางสาวกันตนัทธ์  วงษ์แสงจันทร์
นางสาวศรีไพร  เหมือนนรุทธ์
นางสาวจำนงค์  อรุณทอง
นางสาวพลอยไพลิน  สนใจ
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกพุทรา
ครู โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลโคกพุทรา
ครู โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลโคกพุทรา
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครูผู้ช่วย)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโคกพุทรา

โทร 06 3887 0518 โทร 09 9049 4765
โทร 08 1294 9572
โทร 09 5995 5564


นางพัชรี  นาคประสงค์
น.ส.นฤมล จันทร์น้อย
น.ส.ศิริรักษ์ เดชศณ
นางสาวกรชนก แตงอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ภารโรง
โทร 08 5408 1702
โทร 092-5103047 โทร 085-4048402 โทร 08 9088 1082