เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายโชติ  สุวานิช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร 08 1245 9255

- ว่าง - - ว่าง - นายหฤษฏ์ชนก  จินหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ขก.)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
 โทร.........................  โทร.........................
 โทร.091-8867415
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิภา  พรมรื่น

คนงาน


โทร 09 8998 9613