เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา